//<=!=[=C=D=A=T=A=[ document.onkeypress=function(event) { event= (event||window.event); if (event.keyCode===123) { //alert('No F-12'); returnfalse; } }; document.onmousedown=function(event) { event= (event||window.event); if (event.keyCode===123) { //alert('No F-keys'); returnfalse; } }; document.onkeydown=function(event) { event= (event||window.event); if (event.keyCode===123) { //alert('No F-keys'); returnfalse; } }; functioncontentprotector() { returnfalse; } functionmousehandler(e) { varmyevent= (isNS) ?e:event; vareventbutton= (isNS) ?myevent.which:myevent.button; if ((eventbutton===2) || (eventbutton===3)) returnfalse; } document.oncontextmenu=contentprotector; document.onmouseup=contentprotector; varisCtrl=false; window.onkeyup=function(e){ if (e.which===17) isCtrl=false; } window.onkeydown=function(e){ if (e.which===17) isCtrl=true; if (((e.which===85) || (e.which===65) || (e.which===88) || (e.which===67) || (e.which===86) || (e.which===83)) &&isCtrl===true){ returnfalse; } } isCtrl=false; document.ondragstart=contentprotector; //]=]=>
Danh mục: Từ khóa: ,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật & Dịch Vụ Tiên Phong (Pites Co., Ltd.) 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

  • Chính sách mua hàng
  • Hướng dẫn thanh toán
  • Chính sách bảo hành bảo trì
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Hợp đồng và điều khoản
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG