MICROSONIC VIỆT NAM – PITESCO ĐẠI LÝ MICROSONIC GERMANY 

MICROSONIC VIỆT NAM – PITESCO ĐẠI LÝ MICROSONIC GERMANY 

 

crm+25/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+25/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+35/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+35/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+35/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+130/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+130/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+130/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+130/DIU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+340/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+340/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+340/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+340/DIU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+600/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+600/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
crm+600/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Sender/M18/K1  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Sender/M12/K1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Empf/3CDD/M18  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
bk+4/Empf/WK/3CDD/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Empf/M18/3CDD/M18  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Empf/M12/3CDD/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Empf/BEE/M18  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Empf/WK/3BEE/M18  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/Empf/M18/3BEE/M18 

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/3BEE/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Empf/CD/O /QP Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Empf/CDD/O/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Empf/CEE/O/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Empf/BEE/O/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 dbk+5/Sender/M18/K1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 dbk+5/Sender/M18/K2 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 dbk+5/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+5/Empf/3CDD/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+5/3BEE/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk+5/Empf/3BEE/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/CDD/O/M30 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/CEE/O/M30 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/BDD/O/M30 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/Sender/M30/K1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/Empf/CDD/O/M30 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/Empf/CEE/O/M30 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-5/Empf/BDD/O/M30 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
esp-4/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
esp-4/M12/3CDD/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
esp-4/Empf/3CDD/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
esp-4/Empf/M12/3CDD/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/CD/O/M18 E+S

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

dbk-4/CD/O/QP E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/BDD/O/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/CDD/O/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/CDD/O/QP E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/CEE/O/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/BEE/O/M18 E+S Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Sender/M18/K1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Empf/CD/O/ M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+25/DD/TC/E/G1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+25/DIU/TC/E/G1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+35/DD/TC/E/G1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+35/DIU/TC/E/G1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+130/DD/TC/E/G1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+130/DIU/TC/E/G1 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+340/DD/TC/E/G2 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+340/DIU/TC/E/G2 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+340/DD/TC/G2 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
hps+340/DIU/TC/G2 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lcs-25/DD/QP

Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam

lcs-25/DDD/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-25/IU/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-35/DD/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-35/DDD/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-35/IU/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-130/DD/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-130/DDD/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
lcs-130/IU/QP Cảm biến lưu trữ siêu âm Microsonic sensor Vietnam
mic+340/D/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+340/D/TC/E  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+340/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+340/DD/TC/E  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+340/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 mic+340/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 mic+340/DIU/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+340/DIU/TC/E  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+340/E/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 mic+340/EE/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+600/D/TC

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

 mic+600/D/TC/E  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+600/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 mic+600/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 mic+600/IU/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+600/IU/TC/E  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+600/DIU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 mic+600/DIU/TC/E  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+600/E/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+600/EE/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/D/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/DIU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/DIU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/E/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+25/EE/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/D/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/DD/TC

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

mic+35/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/DIU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/DIU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/E/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+35/EE/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/D/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/D/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/DD/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/IU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/DIU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/DIU/TC/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/E/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic+130/EE/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-25/D/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-25/IU/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-35/D/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-35/DD/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-35/IU/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-130/D/M

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

mic-130/DD/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-130/IU/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-340/D/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-340/DD/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-340/IU/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-600/D/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
mic-600/IU/M Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usf 8/10/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usf 13/16/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usb 25/CD/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usc 25/2/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usd 25/2/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-ust 25/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-ust 25/CD/S/HV/M18E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usv 25/CD/S/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico-usv 25/CD/S/HV/M18E

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

pico+15/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+15/WK/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+25/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+25/WK/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+25/I Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+25/WK/I Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+25/U Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+25/WK/U Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+35/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+35/WK/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+35/I Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+35/WK/I Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+35/U Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+35/WK/U Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+100/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+100/WK/F Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+100/I Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+100/WK/I  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+100/U Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
pico+100/WK/U Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lpc-25/CDD/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lpc-25/CEE/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lpc-25/CI/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lpc-25/CU/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lpc-25/CDU/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
lpc-25/CDI/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
sks-15/D Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
sks-15/CD Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
sks-15/E Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
sks-15/CE Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-25/DD/TC                                        Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-25/IU/TC     Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-35/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-35/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-130/DD/TC  

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

vnp-130/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-340/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-340/IU/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-600/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
  vnp-600/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-25/DD/TC     Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-35/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-25/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-35/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-130/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-130/IU/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-340/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-340/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-600/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-600/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-25/DD/TC      Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-25/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-35/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-35/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-130/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-130/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-340/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-340/IU/TC

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

 vnp-600/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-600/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-25/DD/TC     Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-25/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-35/DD/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-35/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-130/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-130/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-340/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-340/IU/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
 vnp-600/DD/TC  Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
vnp-600/IU/TC Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
wms-25/RT/HV/M18 Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
wms-35/RT Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
wms-130/RT Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
wms-340/RT Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
wms-600/RT Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-7/CD/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-15/CD/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-15/CD/ 5ms.a Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-15/CE/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-15/CI/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-15/CU/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-24/CD/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-24/CE/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-24/CI/QS

Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

zws-24/CU/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-25/CD/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-25/CE/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-70/CD/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-70/CE/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-70/CI/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
zws-70/CU/QS Cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4G-5/M12/S Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4A-5/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4A-5/M12/S Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4G-10/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4A-10/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST5G-2/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST3A-5/M8 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4G-2/M8 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4A-2/M8

Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

KST4G-5/M8 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
KST4A-5/M8 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
STG4/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
STA4/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
STG5/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
STA5/M12 Đầu kết nối kèm cáp cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
LCA-2 Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
LCA-2 Koffer Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
UF-90/M18 Bộ điều hướng cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
UF-90/M30 Bộ điều hướng cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
MW-ZWS1 Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
MW-ZWS2 Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
MW-ZWS3 Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
MW-LCS1 Bọ chuyển đổi cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
BF-18 Phụ kiến gắn cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam
BF-30 Phụ kiến gắn cảm biến siêu âm  Microsonic sensor Vietnam

 

MICROSONIC VIỆT NAM – PITESCO ĐẠI LÝ MICROSONIC GERMANY 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây

——————–//———————–
>>>>>>>
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
☎️Hotline:  0912 300 549  (Mr. Trí)
🏪 Văn phòng: số nhà 21 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549