đại lý Chiyoda Seiki Vietnam, Nhà Phân phối Chiyoda Seiki tại Việt Nam

Chiyoda Seiki Vietnam, Nhà Phân phối chính hãng Chiyoda Seiki tại Việt Nam

 

AHN-1 / AHSN-1 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
AHN-2 / AHSN-2 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
BHN-1 / BHSN-1 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
BHN-2 / BHSN-2 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
CHN-1 / CHU-1 / CHSU-1 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
CHN-2 / CHU-2 / CHSU-2 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHN-1 / GHSN-1 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GHN-2 / GHSN-2 High-precision pressure regulator with float type flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
AHN-3 High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
AHSN-3 High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GHN-3 High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GHSN-3 High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
BHN-3 High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
HSN-3 High precision pressure regulator with outlet valve Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất chính xác cao với van đầu ra Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
CFS Float type flow meter Chiyoda Seiki Đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
CFL Float type flow meter Chiyoda Seiki Đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
CFB Float type flow meter Chiyoda Seiki Đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Econo dial B type Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Econo dial B type (with a warmer for carbon dioxide and cylinders) Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Econo Dial H type Econo Cube EC-R type for piping (with adjuster) Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Econo Dial H type Econo Cube EC-S type for piping (with adjuster) Gas saver / pressure regulator with  flow meter Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất với đồng hồ đo lưu lượng  tiết kiệm gas Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-1N Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-2N Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-3N Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-4N Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EH-50-1 Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-100-1 Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-50-3 Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-100-3 Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-50-4 Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EH-100-4 Pressure regulator for carbon dioxide gas with electric heater Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho khí carbon dioxide với lò sưởi điện Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
FC-20 Fin type pressure regulator for carbon dioxide Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất kiểu vây cho carbon dioxide Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-80 Pressure regulator for laser gas cylinder (3 types of mixed gas: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (3 loại khí hỗn hợp: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GHN-3 Pressure regulator for laser gas cylinder (3 types of mixed gas: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (3 loại khí hỗn hợp: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
BHN-3 Pressure regulator for laser gas cylinder (3 types of mixed gas: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (3 loại khí hỗn hợp: He, N2, CO2) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EX-20mkII-G3 Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EX-100mkII-G3 Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GHSS-3 Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EX-300mkII-G3 Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EX-400mkII-G3 Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
BHSS-3 Pressure regulator for laser gas cylinder (4 types of mixed gas He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh khí laser (4 loại khí hỗn hợp He, N2, CO2, CO) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Pressure resistance/air tightness test
For high pressure/extreme pressure filling
Bộ điều chỉnh áp suất Kiểm tra khả năng chịu áp suất /
độ kín khí
Để làm đầy áp suất cao / áp suất cực cao
KR-30H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-30H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-30HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-30HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-80H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-80H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-80HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-80HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-120H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-120H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-120HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-120HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-170H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-170H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-170HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
KR-170HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-30H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-30H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-30H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MR-30H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-30HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-30HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-30HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-30HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-80H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-80H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-80H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-80H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-80HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-80HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-80HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-80HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-120H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-120H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-120H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
 MR-120H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-120HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
 TKR-120HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-120HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-120HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-170H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-170H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-170H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-170H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-170HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-170HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-170HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-170HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

SKR-200H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
SKR-200H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-200H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-200H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
SKR-200HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
SKR-200HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-200HS Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MR-200HS-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
SKR-400H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
SKR-400H-H Pressure Regulator  Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
For equipment/chain (pressure regulation: low pressure to medium pressure to high pressure) Đối với thiết bị / dây chuyền (điều chỉnh áp suất: áp suất thấp đến áp suất trung bình đến áp suất cao)
GS-14 Self-powered pressure regulator /Small flow rateChiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy nhỏ Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-20 Self-powered pressure regulator /Small flow rateChiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy nhỏ Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
FH-2 Self-powered pressure regulator /Small flow rateChiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy nhỏ Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140-FH Self-powered pressure regulator /Small flow rateChiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy nhỏ Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140-FH Self-powered pressure regulator /Small flow rateChiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy nhỏ Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140L Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140L-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140LS Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140LS-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200L Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GS-200L-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200L2 Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200L2-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200LS Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
 GS-200LS-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
 GS-200L2S Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200L2S-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140 Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140S Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140S-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200 Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200S Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200S-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GS-140H-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140HS Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-140HS-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200H-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200HS Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200HS-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140 Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140S Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140S-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200 Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200S Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200S-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140H-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-140HS Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-140HS-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200H-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200HS Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-200HS-H Self-powered pressure regulator /Medium flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy trung bình Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500 Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
 GS-500S Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500S-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000 Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000S Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000S-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500 Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500S Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500S-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000 Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-1000-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000S Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000S-H Self-powered pressure regulator /Large flow rate Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn / Tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500PL Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500PL-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500PLS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500PLS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PL Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PL-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PLS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000SPLS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PL Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PL-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PLS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PLS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PL Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PL-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PLS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PLS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-500P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GS-1000P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PH-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PHS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-1000PHS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PH-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PHS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-2000PHS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000P-HH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PHS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-3000PHS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500PS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-500PS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000PS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000PS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000P Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000P-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000PS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000PS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000PH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000PH-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000PHS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-1000PHS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

TKR-2000PH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000PH-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000PHS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-2000PHS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-3000PH Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-3000PH-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-3000PHS Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
TKR-3000PHS-H Large flow rate / pilot type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại lớn / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
RsC-3 Large flow rate / piston type / diaphragm type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại màng ngăn /Tốc độ dòng chảy lớn / loại piston Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
RsC-3D Large flow rate / piston type / diaphragm type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại màng ngăn /Tốc độ dòng chảy lớn / loại piston Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
RsC-3S Large flow rate / piston type / diaphragm type pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất loại màng ngăn /Tốc độ dòng chảy lớn / loại piston Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EPR-1000PH Primary pressure control valve (pressure holding valve) Chiyoda Seiki Van điều khiển áp suất chính (van giữ áp suất) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EPR-1000PHS Primary pressure control valve (pressure holding valve) Chiyoda Seiki Van điều khiển áp suất chính (van giữ áp suất) Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
For equipment/chain(regulated pressure: extremely low pressure – low to medium pressure) Đối với thiết bị / dây chuyền (áp suất điều chỉnh: áp suất cực thấp – áp suất thấp đến trung bình)
AC-60 Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
AC-80 Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MGS-200 Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
MGS-200S Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
RF-400 Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
RF-400P Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
 Pressure regulator for cylinders Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh
EX-20mkII-F Pressure regulator for cylinders Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
EX-100mkII-F Pressure regulator for cylinders Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Pressure regulator for equipment and line Bộ điều chỉnh áp suất cho thiết bị và dây chuyền
GS-140LS-F Pressure regulator for cequipment and linde Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho thiết bị và dây chuyền Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
GS-200LS-F Pressure regulator for cequipment and linde Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất cho thiết bị và dây chuyền Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam
Oxygen cylinder pressure regulator with medical humidifier Bộ điều chỉnh áp suất xi lanh oxy với máy tạo ẩm y tế
MB-10 / MB-15 Oxygen cylinder pressure regulator with medical humidifier Chiyoda Seiki Bộ điều chỉnh áp suất xi lanh oxy với máy tạo ẩm y tế Chiyoda Seiki  Chiyoda Seiki Vietnam

 

Đại lý chính hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây

——————–//——————–
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 (Mr. Trí)
Văn phòng: số nhà 21 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912 300 549